کنگره صرع ایران

Special programs for foreigner guests

 Tehran  Tours

Abgineh Meusioum , Golestan Palace , Azadi tower , Meelad Tower , Tehran ancientbazar

Countryside tours

 

Location of 13th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , Imam Khomeini Hospital, Imam Hall

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری کنگره سیزدهم

ایران، تهران، بیمارستان امام خمینی، تالار امام