فرم ثبت نام

همکار گرامی اطلاعات درخواستی را در بخش های مرتبط وارد نمایید. همچنین برای اطمینان بیشتر خواهشمند است پس از تکمیل و ارسال فرم، مراتب را با دبیرخانه کنگره هماهنگ نمایید. ضمنا در روز برگزاری کنگره اصل فیش را همراه داشته باشید.

نام و نام خانوادگی(*)
لطف فیلد را نکمیل کنید

تخصص(*)
لطف فیلد را نکمیل کنید

مبلغ واریزی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ واریز هزینه ثبت نام(*)
لطف فیلد را نکمیل کنید

کد رهگیری فیش واریزی(*)
لطف فیلد را نکمیل کنید

شماره تماس(*)
ورودی نامعتبر

***

 

Location of 15th Epilepsy Congress

Iran , Tehran , National Library,Tehran

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English

 

محل برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع

ایران، تهران، کتابخانه ملی